FGC:Episode 19 Cut 197

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

19 C197.jpg

197
Kaji closeup.

SHINJI (OFF):“Mr. Kaji?!”