FGC:Episode 17 Cut 097

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

17 C097.jpg

097

TOJI:“what a change.”

SHINJI:“In what?”

TOJI:“You.”