FGC:Episode 15 Cut 248

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

15 C248a.jpg

15 C248b.jpg

15 C248c.jpg

15 C248d.jpg

15 C248e.jpg

248

ASUKA:“Hey, c'mon, Mr. Kaji...”

KAJI:“Later.”