FGC:Episode 06 Cut 331

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

06 C331.jpg

331

Close-up of Shinji as he hangs his head.

SHINJI:“---”