FGC:Episode 06 Cut 282

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

06 C282a.jpg

06 C282c.jpg

282

Shinji flinches, wide angled shot.

SHINJI:“Wah”