FGC:Episode 05 Cut 167

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

05 C167a.jpg

05 C167c.jpg

167
Shinji, impatiently.

SHINJI:“No!”