FGC:Episode 03 Cut 199

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

03 C199a.jpg

03 C199b.jpg

199
A surprised Shinji.

Shinji:“!?”

Reichu: Shinji: "Doh! Guess I was wrong."