FGC:Episode 02 Cut 338

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

02 C338 a.jpg

338
Shinji lying down.

Misato (OFF):“Shinji-kun… I'm coming in.”

SE <<Fusuma opening>>